F
Fahişəlik, Fahşa: Haqqa uyğun olmayan hər işə deyilir. “Çirkin şəkildə-utanmazlıq”, həyasızlıq, zina, üsyan. Nəfsə zülm. İstər sözdə, istərsə də hərəkətdə edilən hər pislik və günah. Yalan, böhtan. Zina kimi cinsi şəhvətdə həddindən artıq ehtiras, fahişəlik.
Fatır: Bir şeyi başlanğıcında yaradan.
Fey (qənimət): Dönmək, çevrilmək və dönən kölgə. Termin kimi çətinlik və əziyyət çəkmədən, silah istifadə etmədən, döyüşsüz ələ keçən qənimət. Kafirlərin mallarından müsəlmanlara verilənlər. Ümmət mülkiyyəti.
Fəlah: Yarmaqla əlaqədar bir söz olub maneəni yarıb aşmaq, özünü qurtarmaq və istənilən nöqtəyə çatmaq deməkdir. Qurtulanlar, Quranda, dünyanın müxtəlif maneələrini və çətinliklərini İslamın təməl hökmlərinə bağlı qalaraq aşan, imtahanlarını verərək özləri üçün hazırlanan əbədi cənnət xoşbəxtliyinə və qurtuluşa çatan kəslər, möminlər. Böyük qurtuluş, nicat. Xoşbəxtlik, zəfər.
Fələk: Orbit, ulduzların və planetlərin axın istiqaməti. Rota.
Fərc: Övrət. Cinsi orqan. İsmət, namus.
Fərz, Fariza: Allahın buyurduğu əməl edilməsi lazım olanlar, dəqiq hökm. Əmr.
Fəsad: Pozğunluq, çirklənmə. Korlanma, degenerasiya, soysuzlaşma, ölçüdən çıxmaq. Maddi-mənəvi çirklilik. İslahın əksi. Qarışıqlıq, təhrik etmək.
Fəth günü: Quranda möminlərin zəfər günü. Qiyamət. Məkkənin fəthi.
Fəth: Bağlı olan bir şeyi (qapı və s.) açmaq. Bir şəhər və ya ölkəni zəbt etmək, almaq. Nüsrət, zəfər və kömək. Qənimət. Feli hökm, qərar, iki şeyi bir-birindən ayırmaq, qəza.
Fətrət: Ara dövr. Termin kimi iki peyğəmbərin gəlişi arasında keçən ara dövr. İlahi hökmlərin və ya vəhyin bir müddət dayanması, gəlməməsi. Hz. İsa ilə hz. Məhəmməd arasındakı zaman.
Fəttah: Hökm verən, hakim.
Fətva: Fətvadan "İfta", soruşulan müşkülü şərh etmək, qüvvətləndirmə, cavanlaşdırma, yorğun və əldən düşmüşü dincləşdirmək. (Birisinin çətin məsələsini həll edən, onu dincləşdirib cavanlaşdıran, yenidən ona güc və qüvvət verən kimidir.) Bilavasitə fətva da, qarışıq bir məsələdə haqqı və doğrunu açıqlayıb müşkül sahibinin ürəyinə qüvvət vermə. Hökmlər mövzusunda ortaya çıxan çətinliyi aradan qaldırmaq, problemləri həll etmə.
Fəzl: “Lütf və lütfkarlıq”. Ruzi. Ticarətdə qazanc, çoxluq, artırmaq, seçim və üstünlük. Quranda Allahın bol və gözəl hədiyəsi.
Fidyə: Qarşılıq. Kölənin azadlığının əvəzi. Qənimət.
Fiqh: Bilinəndən yola çıxaraq bilinməyənə çatmaq. Bir şeyin özünü, iç üzünü anlamaq qabiliyyəti və səyi. Termin kimi elm. İslam hökmlərinin məlumatı.
Fısk (günah): Mütləq mənada çıxma. İtaətdən üsyana çıxış. Quranda Allahın hökmlərinə qarşı çıxmaq, haqdan ayrılmaq, Allahın və rəsulunun əmrlərini tərk etmək. Küfr, üsyan, yalan, günah, pislik.
Fitnə: Qızılın digər mədənlərdən və ünsürlərdən ayrılması üçün atəşdə, qəlibdə əridilməsi. Bəhanə. Qarışıqlıq. Sınaq, imtahan. Allaha şirk qoşmaq. Bəla. Şiddətli əzab. Küfr. Şirkin nəticəsi. Azğınlıq, pozğunluq. Günah, rüsvayçılıq, dəlilik, ayrılıq, döyüş. Bir düşüncə və ya inancı zorla qəbul etdirmə.
Fitrət: İlk yaratma olan “fatara”ın məsdər forması. Yaradılış.
Furqan: Reaktiv. Nur. Səhər. Quranda haqqı batildən, doğrunu səhvdən ayıran, beləcə hidayətə çatdıran. Quran və digər ilahi kitablar.
Fücur: Fəcr kimi bir şeyi genişlənməsi üçün yarmaq, cırmaq. Termin kimi din örtüsünün yarılması, parçalanması. Günaha və üsyana girmək, fasiq olmaq, yalan danışmaq, qarşı gəlmək, müxalif çıxmaq, baş qaldırmaq, haqdan üz çevirmək, nizamı pozmaq. Zina, əxlaq çöküntüsü. Təqvanın əksi.
Əsas Səhifə