L
Lağv: Boş, mənasız, heç bir faydası olmayan, axmaq söz. And içmə məqsədi olmadan dilə gətirib and içmək. Çirkin ya da lazımsız danışma tərzi. Söyüş, təhqir. Dil dolaşması, səhv. Küfr, şirk sözü.
Lan: Mütləq mənada uzaqlaşdırmaq. Allahın rəhmətindən uzaq düşmüş, uzaqlaşdırılmış, məhrum qalmış olmaq. Qovulmuş.
Lat: Cahil cəmiyyətdə bir büt adı.
Lehv: Boş bir ehtiras içində olmaq, əylənmək. Boş arzu və istəklərə qapılmaq. İnsanı məqsədsiz olaraq əyləndirən, ona özünü, öz hikmətini, yaranma və yaradılışın həqiqətini unutduran şey. Dünya həyatı, bəzək və cazibədarlığı.
Lənət: Alçaqlıq, alçaldılmışlıq yoluna çəkmək.
Lətif: Lütf, lütfkarlıq və fəzl sahibi. İnsanın içinə işləyən, nüfuz edən. Ən incə işlərin bütün və saysız incəliklərini bilən, böyük nüfuz sahibi. Ən incə və seçilməyən yollardan qullarına saysız faydalar təmin edən, nemətlər çatdıran. Allah.
Lika: Bir şeyi qarşılamaq, almaq, qəbul etmə. Qovuşma, görüşmə. Allahın hüzur, dincliyinə çıxmaq.