SURƏLƏR

1- Fatihə surəsi

2- Bəqərə surəsi

3- Ali İmran surəsi

4- Nisa surəsi

5- Maidə surəsi

6- Ənam surəsi

7- Əraf surəsi

8- Ənfal surəsi

9- Tövbə surəsi

10- Yunis surəsi

11- Hud surəsi

12- Yusif surəsi

13- Rad surəsi

14- İbrahim surəsi

15- Hicr surəsi

16- Nəhl surəsi

17- İsra surəsi

18- Kəhf surəsi

19- Məryəm surəsi

20- Taha surəsi

21- Ənbiya surəsi

22- Həcc surəsi

23- Muminun surəsi

24- Nur surəsi

25- Furqan surəsi

26- Şuəra surəsi

27- Nəml surəsi

28- Qəsas surəsi

29- Ənkəbut surəsi

30- Rum surəsi

31- Loğman surəsi

32- Səcdə surəsi

33- Əhzab surəsi

34- Səba surəsi

35- Fatir surəsi

36- Yasin surəsi

37- Saffat surəsi

38- Sad surəsi

39- Zumər surəsi

40- Mömin surəsi

41- Fussilət surəsi

42- Şura surəsi

43- Zuxruf surəsi

44- Duxan surəsi

45- Casiyə surəsi

46- Əhqaf surəsi

47- Məhəmməd surəsi

48- Fəth surəsi

49- Hucurat surəsi

50- Qaf surəsi

51- Zəriyət surəsi

52- Tur surəsi

53- Nəcm surəsi

54- Qamər surəsi

55- Rəhman surəsi

56- Vaqiə surəsi

57- Hədid surəsi

58- Mücadilə surəsi

59- Həşr surəsi

60- Mumtəhənə surəsi

61- Saff surəsi

62- Cümə surəsi

63- Münafiqun surəsi

64- Təğabun surəsi

65- Talaq surəsi

66- Təhrim surəsi

67- Mülk surəsi

68- Qələm surəsi

69- Haqqə surəsi

70- Məaric surəsi

71- Nuh surəsi

72- Cin surəsi

73- Müzzəmmil surəsi

74- Müddəssir surəsi

75- Qiyamət surəsi

76- İnsan surəsi

77- Mürsəlat surəsi

78- Nəbə surəsi

79- Naziat surəsi

80- Əbəsə surəsi

81- Təkvir surəsi

82- İnfitar surəsi

83- Mutaffifin surəsi

84- İnşiqaq surəsi

85- Büruc surəsi

86- Tariq surəsi

87- Əla surəsi

88- Ğaşiyə surəsi

89- Fəcr surəsi

90- Bələd surəsi

91- Şəms surəsi

92- Leyl surəsi

93- Duha surəsi

94- İnşirah surəsi

95- Tin surəsi

96- Ələq surəsi

97- Qədr surəsi

98- Beyyinə surəsi

99- Zəlzələ surəsi

100- Adiyat surəsi

101- Qariə surəsi

102- Təkasur surəsi

103- Əsr surəsi

104- Hüməzə surəsi

105- Fil surəsi

106- Qureyş surəsi

107- Maun surəsi

108- Kövsər surəsi

109- Kafirun surəsi

110- Nəsr surəsi

111- Məsəd surəsi

112- İxlas surəsi

113- Fələq surəsi

114- Nas surəsi